LÅNGTIDSPROCESSEN

 

      KlokToalett har inget med “mulltoa” att göra!

Ett skäl till att KlokToalett inte ska ses som en mulltoa är att den inte behöver tömmas förrän efter upp till 40 år. En så lång förvaringstid för toalettavfallet är möjlig tack vare KlokToaletts stora tank och den långtidsbehandling som sker i tanken.  En mulltoa har för liten tank och behöver tömmas flera gånger varje år. Den kan därför aldrig dra fördel av långtidsbehandling (som diagramet ovan visar).  Mulltoan kan inte isolera sjukdomsalstrande organismer helt från den yttre miljön, eftersom den måste tömmas ofta och det obehandlade materialet grävs ner.

Andra skillnader mellan KlokToalett och mulltoa. När det gäller urinen, filtreras den i KlokToaletts tank och leds över i en mindre tank. Den processade vätskan är därmed luktfri och i stort sett bakteriefri. Den innehåller färre EColiᵒ44 än vad standarden för badbart vatten föreskriver (dvs mindre än 200 organismer per 100 ml vatten enligt amerikansk standard).


Vätskan kan tappas av successivt från den mindre tanken och användas som växtnäring i trädgården eller naturen. Eller också kan vätskan tömmas ca en gång om året beroende på KlokToaletts användarfrekvens och vätsketankens storlek. Tömningen kan t ex göras med en dränkbar pump, och vätskan kan forslas bort och användas i jordbruket. Det är den processade vätskan som innehåller den största mängden växtnäring jämfört med det fasta avfallet.